Projekty Trwające

Masz pomysł na biznes, ale nie masz środków? Zgłoś się do naszego projektu!

 

Tytuł projektu: Przedsiębiorca to ja

Okres realizacji projektu: od: 01.06.2021 do: 30.08.2023

Obszar realizacji projektu: Całe województwo

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorczości wśród osób powyżej 30 roku życia, a co za tym idzie – poprawa ich sytuacji na rynku pracy i zmniejszenie poziomu bezrobocia poprzez nabycie kompetencji ułatwiających założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Grupa docelowa:

80 osób powyżej 30 roku życia, w tym 48 kobiet i 32 mężczyzn z obszaru województwa dolnośląskiego wg przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym:
* osoby pozostające bez zatrudnienia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami,
* imigranci i reemigranci,
*osoby ubogie pracujące,
* osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
* osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

Co najmniej 32 spośród 80 osób stanowić muszą osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

69 osób stanowić będą osoby pozostające bez zatrudnienia.

11 osób stanowić będą osoby pracujące.

WAŻNE!!!!! Do projektu może przystąpić nie więcej niż 60 osób, KTÓRE UTRACIŁY ZATRUDNIENIE PO 1 MARCA 2020r. (pod pojęciem osób, które utraciły zatrudnienie należy rozumieć „osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub takie, którym wygasła umowa. Uczestnikami projektu mogą być też osoby, z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron. Osoby, które zwolniły się same z pracy, nie mogą być potraktować jako te, które utraciły zatrudnienie.”).

 

Realizowane działania:

-bezpłatne wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności koniecznych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również w zakresie przygotowania biznesplanu,

-bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł netto,

-bezzwrotne wsparcie pomostowe finansowe przez okres do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności w wysokości do 2 600,00 zł netto/ miesięcznie (łącznie maksymalnie do 31 200,00 zł netto).

 

Zakładane efekty projektu to m.in.:

– uzyskanie wiedzy i kompetencji do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 80 osób,

-wzrost przedsiębiorczości i poziomu zatrudnienia,

-powstanie minimum 70 przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska.

Wartość dofinansowania: 4 755 794,00 PLN, w tym środki UE: 4 183 269,90 PLN

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!