UWAGA! WSZELKIE DZIAŁANIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU MAJĄ CHARAKTER BEZPŁATNY.

 Projekt „Przedsiębiorca to ja”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, realizowany jest przez Pro4 sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy.

Wartość dofinansowania: 4 755 794,00 PLN, w tym środki UE: 4 183 269,90 PLN

 Okres realizacji projektu: 01.06.2021 – 30.08.2023

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorczości wśród osób powyżej 30 roku życia, a co za tym idzie – poprawa ich sytuacji na rynku pracy i zmniejszenie poziomu bezrobocia poprzez nabycie kompetencji ułatwiających założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

 

Kompleksowe wsparcie w ramach projektu obejmuje:

-bezpłatne wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności koniecznych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również w zakresie przygotowania biznesplanu,

-bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł netto,

-bezzwrotne wsparcie pomostowe finansowe przez okres do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności w wysokości do 2 600,00 zł netto/ miesięcznie (łącznie maksymalnie do 31 200,00 zł netto).

 
 

W efekcie działań realizowanych w ramach projektu:

80 osób uzyska wiedzę i kompetencje do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

Powstanie minimum 70 przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska

Nastąpi wzrost przedsiębiorczości i poziomu zatrudnienia

NASZE DZIAŁANIA

Wsparcie Szkoleniowe

Wsparcie szkoleniowe w ramach projektu realizowane jest przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Szkolenia umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności koniecznych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym również w zakresie przygotowania biznesplanu).

Zakładany zakres tematyczny szkoleń:

 • Aspekty formalno – prawne prowadzenia działalności gospodarczej – 8 godzin,
 • Księgowość, przepisy podatkowe, ZUS – 16 godzin,
 • Reklama i inne działania promocyjne – 8 godzin,
 • Inne źródła finansowania działalności gospodarczej – 8 godzin,
 • Biznesplan i jego realizacja – 40 godzin,
 • Negocjacje biznesowe – 8 godzin,
 • Pozyskanie i obsługa klienta – 8 godzin,
 • Radzenie sobie ze stresem i konfliktem – 8 godzin.

Łącznie 104 godziny wsparcia.

 

Dotacja:

Przyznanie uczestnikowi jednorazowego wsparcia finansowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Dotacje przysługują 70 uczestnikom, którzy zakończą etap szkoleniowy i uzyskają zaświadczenia o ukończeniu szkoleń oraz pozytywną ocenę przygotowanych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplanów (osoby te wyłonione zostaną na podstawie uzyskanej punktacji).

 

Pomostowe wsparcie finansowe:

Wsparcie przeznaczone będzie na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy w okresie od 6 do 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Grupa docelowa projektu:

80 osób powyżej 30 roku życia, w tym 48 kobiet i 32 mężczyzn z obszaru województwa dolnośląskiego wg przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym:

 • osoby pozostające bez zatrudnienia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • imigranci i reemigranci,
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Co najmniej 32 spośród 80 osób stanowić muszą osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

69 osób stanowić będą osoby pozostające bez zatrudnienia.

11 osób stanowić będą osoby pracujące.

WAŻNE!!!!! Do projektu może przystąpić nie więcej niż 60 osób, KTÓRE UTRACIŁY ZATRUDNIENIE PO 1 MARCA 2020r. (pod pojęciem osób, które utraciły zatrudnienie należy rozumieć „osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub takie, którym wygasła umowa. Uczestnikami projektu mogą być też osoby, z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron. Osoby, które zwolniły się same z pracy, nie mogą być potraktować jako te, które utraciły zatrudnienie.”).

 

UWAGA! – OSOBY WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA

Zgodnie z Regulaminem konkursu w projekcie nie mogą uczestniczyć:

 • osoby, które nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem tzn. nie spełniają wymaganych kryteriów uczestnictwa;
 • posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; w przypadku osób, które zamknęły działalność gospodarczą, Uczestnikiem projektu mogą być te osoby, jeśli minął okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zamknięcia działalności gospodarczej do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu;
 • osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • osoby, które zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • osoby, które zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych;
 • osoby, które nie zapoznały się z niniejszym Regulaminem i nie zaakceptowały jego warunków;
 • osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem/ partnerem/ wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:
   • związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub
   • związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy.

 • osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;
 • osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu;
 • osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;
 • osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym;
 • osoby, które w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych;
 • osoby, które były w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego. Dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie wyłącznie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa;
 • osoby, które chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem danej osoby do projektu prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.

 

Ponadto, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom[1]:

 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury;
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
   • wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
   • udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich tzn. wsparcia bezpośrednio związanego z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi;
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu;
 • na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

 

UWAGA!

Osoba będąca Uczestnikiem niniejszego projektu nie może równolegle korzystać z innego wsparcia ze środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku stwierdzenia, iż Uczestnik projektu otrzymał dofinansowanie na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i rozpoczęciem działalności gospodarczej z innych źródeł, brak jest możliwości udzielenia wsparcia w ramach przedmiotowego projektu. Beneficjent ma prawo do roszczeń regresowych w stosunku do takiego Uczestnika w odniesieniu do kosztów, które poniósł na jego/jej udział w projekcie.

 

UWAGA!

Do projektu nie mogą zostać zrekrutowane osoby, które uczestniczą (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym z EFS, w którym jest udzielane wsparcie bezzwrotne. Tak długo jak Uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS. Kandydat przedkłada stosowne oświadczenie w tym zakresie i powyższe będzie weryfikowane przez Beneficjenta oraz Instytucję Pośredniczącą przy użyciu prowadzonych baz danych.

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Przedsiębiorca to ja” zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu, a także do wypełnienia i wysłania Formularza rekrutacyjnego.

[1] W oparciu o zapisy art. 1 ust. 1 Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Regulaminem rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu wraz z załącznikami:

Regulaminem rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu – 24.03.2022

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu, 24.03.2022 – zakres zmian

1. Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

2. Formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie wraz z załącznikami:

2.2 Wzór druku US-7 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

2.3 Wzór zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

3. Informacja dla Kandydatów posiadających status reemigrantów i imigrantów,

4. Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego,

5. Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego

6. Formularz oceny i diagnoza potrzeb szkoleniowych

7. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

8. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan wraz z załącznikami:

a. Zaświadczenie potwierdzające udział i ukończenie etapu szkoleniowego w ramach projektu,

b. Oświadczenie o pomocy de minimis,

c. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

d. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia,

e. Zbiór wymaganych oświadczeń,

9. Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplanu,

10. Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplanu,

11. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego,

12. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami:

12.1. Oświadczenie o pomocy de minimis,

12.2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

13. Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego,

14. Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami:

14.3. Zestawienie rozliczenia wsparcia pomostowego,

14.4. Instrukcja rozliczania wydatków w ramach wsparcia pomostowego,

14.5. Oświadczenie o pomocy de minimis,

14.6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

14.7. Oświadczenie o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej kosztów przedstawionych w zestawieniu rozliczenia wsparcia pomostowego,

15. Weksel in blanco (weksel własny) wraz z deklaracją wekslową,

16. Zakres danych do aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Masz pytanie?

Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w biurze!

Biuro projektu z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ulicy przy ulicy Pafalu 6/25 czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.

Dane do kontaktu:

telefon: 533 329 416
e-mail: przedsiebiorcatoja@pro4.pl