Projekt pt. „Nowe kwalifikacje – moja szansa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowany przez Pro4 Sp. z o.o. w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej: 10 „Edukacja”,  Działania: 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie: 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AJ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 480 000,00 PLN
Wkład funduszy europejskich: 408 000,00 PLN

CEL PROJEKTU:

Głównym celem realizowanego projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez ukończenie kursów w obszarze branży hotelarsko–restauracyjno–cateringowej (HoReCa) i turystycznej przez 100 osób dorosłych na terenie obszaru objętego ZIT AJ w okresie od 2017.03.01 – 2018.10.31

W efekcie:

 • 72 osoby o niskich kwalifikacjach zostały objęte doradztwem edukacyjno–zawodowym oraz podniosły kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia;
 • 51 osób powyżej 50 roku życia zostało objętych doradztwem edukacyjno–zawodowym oraz podniosły kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia;

wsparciem objęto:

osoby dorosłe, które w rozumieniu przepisów KC zamieszkują obszar woj. dolnośląskiego, w tym obszar objęty ZIT AJ, tj. powiat jeleniogórski, Jelenią Górę Miasto, powiat lwówecki (gm. Gryfów Śląski, Lubomierz, Mirsk, Wleń), powiat złotoryjski (gm. Pielgrzymka, Świerzawa, Wojcieszów, Złotoryja), spełniające co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • posiadają wykształcenie na poziomie co najwyżej ponadgimnazjalnym (tzn. osoby o niskich kwalifikacjach), lub
 • są w wieku 50+.

formy wsparcia:

 1. Indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe

W ramach indywidualnego wsparcia edukacyjno-zawodowego doradca dokonał analizy wiedzy, umiejętności, potencjału uczestników, określił ich predyspozycje zawodowe oraz opracował dalszą ścieżkę udziału w projekcie, pomógł zdefiniować potrzeby oraz oczekiwania w kontekście kursów.

 1. Kształcenie w formach pozaszkolnych:
 • Kurs podnoszący umiejętności zawodowe, z zakresu:
  • „Kucharz” w wymiarze 80 h
 • Kurs kompetencji ogólnych z zakresu „Przywództwo, budowanie i kierowanie zespołem” w wymiarze 32h
 • Kursy z zakresu:
  • „Profesjonalna obsługa klienta” – 32h
  • „Savoir vivre w biznesie” – 32h
  • „Planowanie i organizacja imprez i usług turystycznych” – 32h

Każdy z uczestników projektu otrzymał wsparcie doradcze oraz szkoleniowe, które służyło podniesieniu umiejętności zawodowych z zakresu kucharz oraz dodatkowe wsparcie szkoleniowe podnoszące jego kompetencje ogólne bądź inne indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego uczestnika i uczestniczki.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy