Ankieta badająca sytuację uczestnika projektu "Wiedza dla mnie" po zakończeniu udziału w projekcie


  Dane osobowe

  Imię

  Nazwisko

  Data urodzenia


  Ankieta

  1. Proszę o zaznaczenie statusu na rynku pracy w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie:

  Jestem bezrobotny(a) - tzn. jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a)Jestem bezrobotny(a) - tzn. nie pracuję i nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy, ale poszukuję pracy i jestem gotowy(a) do jej podjęciaJestem bierny(a) zawodowo - tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy i nie poszukuję pracyJestem pracujący(a)

  - tzn. (proszę o zaznaczenie jednej z poniższych odpowiedzi:):
  Wykonuję pracę przynoszącą zarobek lub dochódProwadzę działalność gospodarczą lub pomagam w rodzinnej działalności gospodarczejProwadzę gospodarstwo rolne lub pomagam w rodzinnym gospodarstwie rolnymOdbywam praktykę zawodową przynoszącą zarobek lub dochódOdbywam płatny staż/ przygotowanie zawodowe przynoszące zarobek lub dochód *Jestem w trakcie zakładania działalności gospodarczejJestem w trakcie zakładania gospodarstwa rolnegoPrzebywam na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim

  * - nie dotyczy stażu/ przygotowania zawodowego, na które kieruje urząd pracy, ponieważ w tym przypadku jest Pan/Pani cały czas zarejestrowany(a) jako bezrobotny(a)

  - tzn. jestem: zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a) lub nie pracuję i nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy, ale poszukuję pracy i jestem gotowy(a) do jej podjęcia

  - tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy i nie poszukuję pracy

  2. Czy w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie poszukiwał(a) Pan/Pani pracy lub był(a) Pan/Pani zarejestrowany (a) w urzędzie pracy jako poszukujący(a) pracy?

  taknie

  3. Czy w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie rozpoczął(ęła) Pan/Pani naukę w szkole lub wziął(ęła) udział w szkoleniu?

  taknie

  4. Czy w trakcie projektu lub w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie uzyskał(a) Pan/Pani, po zdanym egzaminie, certyfikat/zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji – tzn. w projekcie uczestniczył(a) Pan/Pani w kursie/szkoleniu, które zakończyło się egzaminem (np. kurs prawa jazdy, kurs umiejętności komputerowych ECDL, egzamin językowy) i dopiero po zdaniu egzaminu otrzymał(a) Pan/Pani certyfikat/świadectwo? Pytanie dotyczy wyłącznie kwalifikacji, uzyskanych w wyniku udziału w projekcie (tj. np. w szkoleniu realizowanym w projekcie, w którym Pan/Pani uczestniczył(a), ale sam egzamin mógł odbyć się w projekcie lub poza nim (np. ze środków własnych).

  taknie

  5. Proszę o wskazanie właściwych odpowiedzi opisujących Pani/Pana obecną sytuację społeczną:

  1.

  Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

  taknieodmowa podania informacji

  2.

  Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

  taknie

  3.

  Osoba z niepełnosprawnościami

  taknieodmowa podania informacji

  4.

  Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących

  taknie

  w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu

  taknie

  5.

  Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

  taknie

  6.

  Osoba w niekorzystnej sytuacji społecznej innej niż wymienione powyżej

  taknieodmowa podania informacji


  Przepisz kod z obrazka: Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .