ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

DOTYCZY: nr RR/WDM/01/2017

udzielane zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

PRZEDMIOT: Indywidualne usługi doradcze polegającej na przeprowadzeniu wywiadu wraz z testami oraz przygotowaniu oferty wsparcia i ścieżki rozwoju zawodowego oraz edukacyjnego / 85312320 – 8 – USŁUGI DORADZTWA

świadczonej na potrzeby Projektu:

„Wiedza dla mnie”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 10 „Edukacja”, Działania: 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

MS Consulting Agnieszka Mazurek

Uzasadnienie wyboru:
najniższa cena ofertowa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Świdnica, dnia 11 października 2017 r.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy