Spółka Pro4, działając w imieniu zawartego Partnerstwa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. świadczenia usług w zakresie indywidualnej usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu wywiadów wraz z testami oraz przygotowaniu ofert wsparcia i ścieżki rozwoju zawodowego oraz edukacyjnego dla uczestników projektu pn. „Wiedza dla mnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 10 „Edukacja”, Działania: 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 09 października 2017 r. w siedzibie Biura Projektu: ul. Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica.

Szczegóły i warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w zapytaniu ofertowym i załącznikach, które to stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapraszamy do składania ofert
Pro4 Sp. z o.o.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy