Ankieta badająca sytuację uczestnika projektu "Nowe kwalifikacje - moja szansa" po zakończeniu udziału w projekcie


Dane osobowe

Imię

Nazwisko

Data urodzenia


Ankieta

1. Proszę o zaznaczenie statusu na rynku pracy w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie:

Jestem bezrobotny(a) - tzn. jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a)Jestem bezrobotny(a) - tzn. nie pracuję i nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy, ale poszukuję pracy i jestem gotowy(a) do jej podjęciaJestem bierny(a) zawodowo - tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy i nie poszukuję pracyJestem pracujący(a)

- tzn. (proszę o zaznaczenie jednej z poniższych odpowiedzi:):
Wykonuję pracę przynoszącą zarobek lub dochódProwadzę działalność gospodarczą lub pomagam w rodzinnej działalności gospodarczejProwadzę gospodarstwo rolne lub pomagam w rodzinnym gospodarstwie rolnymOdbywam praktykę zawodową przynoszącą zarobek lub dochódOdbywam płatny staż/ przygotowanie zawodowe przynoszące zarobek lub dochód *Jestem w trakcie zakładania działalności gospodarczejJestem w trakcie zakładania gospodarstwa rolnegoPrzebywam na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim

* - nie dotyczy stażu/ przygotowania zawodowego, na które kieruje urząd pracy, ponieważ w tym przypadku jest Pan/Pani cały czas zarejestrowany(a) jako bezrobotny(a)

- tzn. jestem: zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a) lub nie pracuję i nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy, ale poszukuję pracy i jestem gotowy(a) do jej podjęcia
- tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy i nie poszukuję pracy

2. Czy w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie poszukiwał(a) Pan/Pani pracy lub był(a) Pan/Pani zarejestrowany (a) w urzędzie pracy jako poszukujący(a) pracy?

taknie

3. Czy w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie rozpoczął(ęła) Pan/Pani naukę w szkole lub wziął(ęła) udział w szkoleniu?

taknie

4. Czy w trakcie projektu lub w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie uzyskał(a) Pan/Pani, po zdanym egzaminie, certyfikat/zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji – tzn. w projekcie uczestniczył(a) Pan/Pani w kursie/szkoleniu, które zakończyło się egzaminem (np. kurs prawa jazdy, kurs umiejętności komputerowych ECDL, egzamin językowy) i dopiero po zdaniu egzaminu otrzymał(a) Pan/Pani certyfikat/świadectwo? Pytanie dotyczy wyłącznie kwalifikacji, uzyskanych w wyniku udziału w projekcie (tj. np. w szkoleniu realizowanym w projekcie, w którym Pan/Pani uczestniczył(a), ale sam egzamin mógł odbyć się w projekcie lub poza nim (np. ze środków własnych).

taknie

5. Proszę o wskazanie właściwych odpowiedzi opisujących Pani/Pana obecną sytuację społeczną:

1. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia taknieodmowa podania informacji
2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań taknie
3. Osoba z niepełnosprawnościami taknieodmowa podania informacji
4. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących taknie
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu taknie
5. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu taknie
6. Osoba w niekorzystnej sytuacji społecznej innej niż wymienione powyżej taknieodmowa podania informacji


Przepisz kod z obrazka: captcha

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy